भिडियो

ने,पालको सं,सद भ,वन भि,त्र भा,रतिय जा,सु,स छन , ति,निहरुको ना,गरि,कता छा,नबि,न होस (पूरा भि,डियो हे,र्नुहोस )

ने,पा,लको संस,दभित्र भा,रतिय जा,सुस छन , ति,निहरुको नाग,रिक,ता छा,न,बि,न होस (पूरा भिडियो हेर्नुहोस )

सां,सद गं,गा चौ,धरी स, नेपा,लको सं,स,दमा भा,रतीय चे,लीहरुले दा,दागि,री गर्न था,लेको ब,ताएकी छन्।

सो,मबार प्रति,निधिसभामा आफ्नो धा,रणा राख्दै सां,सद चौध,रीले सि,मानाका हरेक गाउमा भा,रतले दा,दागिरी गर्दै आएकोमा अब संसदमै भार,तीय चेली,हरुको दा,दागिरी चल्न थालेको बताइन्।

केही दिनअघि समा,जवादी पा,र्टीकी सां,सद सरिता गि,रीले एकतर्फी रुपमा सर,कारले न,क्सा जारी गरेकोमा आ,पत्ति जनाउँदै भार,तसँग छलफल गरेरमात्र अघि ब,ढ्न सुझाव दिएकी थिइन्।

Related Articles

Back to top button
Close